GALA magasin
You Are Reading
Utrikesnämnd på Slottet
0
Kungligt

Utrikesnämnd på Slottet

Igår hölls ett möte i Utrikesnämnden på Slottet. Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen. Kungen är nämndens ordförande. Utrikesnämnden består av talmannen och nio ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter. Kronprinsessan närvarar också vid Utrikesnämndens sammanträden. Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Utrikesnämnden samlad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnd i grundlagen
11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden,
om det kan ske.

12 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.